PRÁVĚ SE NACHÁZÍTE DATRIX Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti  MÉDEA RESEARCH, k.s.

 IČ: 27084469, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00

zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48747

 

pro služby poskytované prostřednictvím webové stránky datrix.cz

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.       Společnost MÉDEA RESEARCH, k.s., se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48747 (dále jen „poskytovatel“) je právnickou osobou, která mj. poskytuje služby prostřednictvím uživatelského rozhraní webové stránky datrix.cz nebo samostatné aplikace umístěné na internetové adrese www.datrix.cz (dále jen „webová stránka“).

2.       Poskytovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. autorského zákona, oprávněn vykonávat majetková práva k webové stránce a disponuje programovou aplikací ke stahování studií a analýz poskytovatele (dále jen „produkt“, resp. „produkty“), jejichž rozmnoženiny ve formátu *.pdf byly poskytovatelem vystaveny na webovou stránku nebo v samostatné aplikaci za účelem jeho poskytnutí uživatelům. Poskytovatel tímto prohlašuje, že mu svědčí majetková práva k produktům, zejména že je oprávněn produkty užít ve smyslu ustanovení § 12 autorského zákona.

3.       Tyto obchodní podmínky poskytovatele (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány s ohledem na ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající při poskytování služeb prostřednictvím webové stránky, jakož právní omezení k využívání webové stránky a další související právní vztahy.

4.       Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu využít nebo užívají webovou stránku (dále jen „uživatelé“) a jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby mezi poskytovatelem a uživatelem (dále jen „smlouva“), uzavřené prostředky komunikace na dálku, bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, v českém jazyce. Uživatel výslovně neodmítá k uzavření smlouvy užít prostředky komunikace na dálku, ve smyslu ustanovení § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

5.       Službou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí úplatná služba poskytovatele spočívající ve zpřístupnění produktu uživateli pro jeho vlastní potřebu a v poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence) uživateli způsobem a v rozsahu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí služby (včetně obchodních podmínek).

6.       Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.       Smlouva o poskytování služby, kterou poskytovatel poskytuje uživateli právo k užívání produktu, je uzavírána pomocí prostředků komunikace na dálku.

2.       Podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služby je provedení přímé úhrady ceny služby ze strany uživatele (při objednání produktu prostřednictvím SMS zprávy – tj. přístup bez registrace), nebo předchozí registrace uživatele.

3.       Webová stránka obsahuje mj., název produktu, stručný popis (specifikace) jeho obsahu a cenu služby pro jednotlivé produkty. Ceny služby pro jednotlivé produkty jsou poskytovatelem uváděny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Nabídka na poskytnutí služby ohledně jednotlivých produktů je aktuální po dobu, kdy jsou tyto produkty zobrazovány na webové stránce.

4.       Smlouva o poskytování služby je uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel doručí uživateli informaci sloužící ke zpřístupnění produktů (v případě přístupu bez registrace), resp. kdy poskytovatel doručí uživateli e-mailovou zprávu obsahující potvrzení o přijetí objednávky – tzv. náhled (kopii) objednávky (v případě registrovaného přístupu). K uzavření smlouvy o poskytování služeb není nutná předchozí registrace (zřízení uživatelského účtu).

5.       V návaznosti na uzavření smlouvy o poskytování služby bude uživateli produkt zpřístupněn v celém rozsahu (umožněno jeho stažení).

6.       Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služby, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu o poskytování služby (včetně obchodních podmínek), jakož s osobami, které neoprávněně užily produkt nebo jinak porušily licenční podmínky.

7.       Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služby. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služby si hradí uživatel sám.

 

 

III. PŘÍSTUP BEZ REGISTRACE

1.       Pro objednání služby zvolí uživatel na webové stránce ve svém uživatelském rozhraní produkt (produkty), o který/é má zájem, kliknutím na ikonu „mobilního telefonu“u vybraného produktu. Na webové stránce se otevře nové okno s instrukcemi k dokončení objednávky.

2.       Uživatel odešle SMS (Short Message Service) zprávu ve tvaru a na telefonní číslo uvedené v daném okně a obratem obdrží na mobilní telefon od poskytovatele potvrzovací SMS zprávu o přijetí objednávky, jejíž součástí je označení objednaného produktu, údaj o výši ceny za objednání produktu a dále přístupový kód, který uživatel zadá na webovou stránku do otevřeného okna.

3.       Zadáním přístupového kódu a současnou akceptací obchodních podmínek získá uživatel přístup k danému objednanému produktu.

4.       Doba expirace přístupového kódu ke stažení produktu je 48 hodin od doručení potvrzovací SMS zprávy od poskytovatele na mobilní telefon uživatele.

  

 

IV. REGISTRACE UŽIVATELE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.       Uživatel se může na webové stránce poskytovatele registrovat a zřídit si tak uživatelský účet. Řádně dokončenou registrací uživatel potvrzuje, že se seznámil s přesnými podmínkami užití služby, jakož že akceptuje obchodní podmínky.

2.       Při registraci na webové stránce je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen heslem, uživatel se přihlašuje pod svojí e-mailovou adresou. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany uživatele.

4.       Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.

5.       Poskytovatel může uživateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle než 6 (šest) měsíců nevyužívá či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služby (včetně obchodních podmínek).

6.       Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

7.       Pro objednání služby zvolí uživatel na webové stránce ve svém uživatelském rozhraní produkt (produkty), o které má zájem (vloží do „košíku“), a odešle je poskytovateli kliknutím na tlačítko „sestavit objednávku“ (dále jen „objednávka“).

8.       Před odesláním objednávky poskytovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky („košíku“) uživatel vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené uživatelem v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.   

9.       Pro řádné dokončení objednávky je vyžadováno přihlášení uživatele.

10.    Poskytovatel zpřístupní uživateli objednané produkty po řádné a úplné úhradě jejich ceny uživatelem.  Následně poskytovatel zašle uživateli e-mailovou zprávu obsahující potvrzení o přijetí úhrady ceny objednaných produktů a instrukce ke zpřístupnění (stažení) objednaných a zaplacených produktů uživatelem. Ke zpřístupnění produktů je nezbytné úspěšné přihlášení uživatele v rámci jeho uživatelského účtu, kde v sekci „moje dokumenty“ budou uživateli uhrazené produkty zpřístupněny.  

 

V. VIP ČLENSTVÍ

1.       Registrovaný uživatel si může objednat službu VIP členství (dále jen „VIP členství“), a to na 6 nebo 12 měsíců. VIP členství opravňuje uživatele k neomezenému užívání služeb v rozsahu poskytovatelem aktuálně na webové stránce nabízených produktů.

2.       Pro objednání VIP členství zvolí uživatel na webové stránce ve svém uživatelském rozhraní na nabídkové liště složku VIP, zvolí typ VIP členství, o které má zájem, a odešle je poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko. Objednané VIP členství je následně uloženo do košíku uživatele. Další postup pro dokončení objednávky VIP členství upravují obchodní podmínky v ustanovení čl. IV., odst. 8. a 10.

3.       Pro řádné dokončení objednávky VIP členství je vyžadováno přihlášení uživatele.

 

VI. POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB

1.       Předpokladem pro využívání služby je splnění všech technických podmínek pro využívání služby na straně uživatele.

2.       Produkty jsou na webové stránce umístěny a uživateli poskytovány ve formátu *.pdf.

3.       Uživatel bere na vědomí, že služba nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

 

VII. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY

1.       K využívání služby uživatelem je nezbytné, aby uživatel disponoval řádně nainstalovaným softwarem Acrobat Reader a dále webovým prohlížečem.

2.       K využívání služby uživatelem je dále nezbytné připojení k internetu, vlastnosti připojení k internetu na straně uživatele ovlivňují dobu stahování díla.

3.       Pro využívání služby musí mít uživatel ve svém webovém prohlížeči povolenu funkci ukládaní souborů cookies. Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies na svůj počítač poskytovatelem.

 

VIII. LICENČNÍ PODMÍNKY

1.         Poskytovatel je oprávněn poskytovat služby dle obchodních podmínek na základě smluvních vztahů s nositeli práv k produktům a na základě smluvních vztahů s kolektivními správci práv.

2.         Zpřístupněním produktu on-line nabývá uživatel právo užít objednaný produkt, který je autorským dílem, a zužitkovat jej pouze pro svoji osobní potřebu. Uživatel je oprávněn kromě stažení produktu také ke zhotovení další(ch) rozmnoženin(y) produktu, to však výlučně pro svou osobní potřebu.

3.         Kromě oprávnění k výkonu práva k užití produktu pro svoji osobní potřebu není uživatel oprávněn produkt užít v jiném rozsahu nebo jiným způsobem - ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Uživatel tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn produkt měnit, rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat, a že je povinen dodržovat všechna omezení v užití, které stanoví platné obecně závazné právní předpisy. Pro případ porušení povinností uživatele dle ustanovení tohoto odstavce vzniká poskytovateli vůči uživateli nárok na úhradu smluvní pokuty za porušení povinnosti ve výši Kč 1,000.000,-.

4.         Uživatel není oprávněn měnit datový formát, ve kterém je mu produkt poskytnut.

5.         Uživatel dále bere na vědomí, že není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv a že obcházení technických prostředků ochrany práv je zásahem do autorského práva dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona.

 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY, VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ

1.       Cena služby je uvedena u každého produktu, a to v českých korunách.

2.       Cenu služby v případě přístupu bez registrace ve smyslu ustanovení čl. III. obchodních podmínek hradí uživatel prostřednictvím SMS platby. V takovém případě je uživateli odesláním SMS  odečtena částka odpovídající ceně objednaného produktu z jeho telefonního kreditu, resp. je uživateli částka odpovídající ceně objednaného produktu připočtena k jeho vyúčtování za telekomunikační služby vystaveného uživateli telefonním operátorem, s nímž má uživatel uzavřenu příslušnou smlouvu.

3.       Cenu služby v případě registrovaného přístupu ve smyslu ustanovení čl. IV. obchodních podmínek, včetně služby VIP členství ve smyslu ustanovení čl. V. obchodních podmínek může uživatel uhradit jedním z uvedených způsobu úhrady, a to dle svého výběru: (i) prostřednictvím e-bankingu, (ii) převodem na některý z bankovních účtů poskytovatele uvedených na webové stránce poskytovatele.

4.       Platbu je možné provést v českých korunách.

5.       V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby uživatele, má uživatel právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí uživatele na adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu uživatele.

6.       Poskytovatel vystaví uživateli fakturu - daňový doklad na částku přijaté platby na cenu služby nebo úhradu registračního poplatku, a to s výjimkou plateb přijatých prostřednictvím SMS platby dle odstavce 2. tohoto článku. Daňový doklad k platbám hrazeným prostřednictvím SMS platby bude poskytovatelem vystaven na základě písemné výzvy ze strany uživatele. Uživatel bere výslovně na vědomí, že cena za připojení k síti Internet a cena za přenos dat při stahování jednotlivých produktů, není zahrnuta v cenách jednotlivých produktů, resp. v ceně registračního poplatku. Samotný přístup k webové stránce je bezplatný.

 

X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.       Uživatel není ve vztahu k poskytovateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

2.       Uživatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o poskytování služby a využíváním služby nevznikají uživateli žádná práva vůči nositelům práv k produktům.

3.       Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem poskytovatel.

4.       Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele a samostatné aplikace používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru. Webovou stránku a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

5.       Uživatel není oprávněn zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu poskytovatele do obsahu či technické podstaty webové stránky. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv části webové stránky má pouze poskytovatel.

6.       Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky či uživatelského účtu nebo v důsledku užití webové stránky či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

7.       Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení uživatele, za stav programového vybavení uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.

8.       Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn kdykoliv ukončit či pozastavit poskytování služeb. Informace o takovém úkonu bude zveřejněna ke dni účinnosti takového ukončení na webové stránce.

 

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Uživatel je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.

 

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.       Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.       V případě uzavření smlouvy o poskytnutí služby bez registrace uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, funkční adresa elektronické pošty, číslo mobilního telefonu. V případě registrace (čl. III.) uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v první větě tohoto odstavce a dále se zpracováním těchto osobních údajů: adresu bydliště, číslo bankovního účtu, IČ, DIČ (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.       Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely identifikace uživatele jako oprávněné osoby ze smlouvy o poskytování služby, pro účely vedení uživatelského účtu v případě registrace (dle čl. III.),  pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem, pro účely plnění smluvních povinností poskytovatele vůči nositelům práv, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení nositelů práv.

4.       Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že v případě registrace je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

5.       Zpracováním osobních údajů uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje uživatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu uživatele předávány třetím osobám.

6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.       Uživatel souhlasí, že adresa jeho elektronické pošty může být použita pro potřeby šíření obchodních sdělení poskytovatele v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Poskytovatel není oprávněn poskytnout kontakt na uživatele třetím osobám. Uživatel je oprávněn kdykoliv písemně oznámit poskytovateli, že svůj souhlas dle věty první tohoto odstavce bere zpět.

 

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.       Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy.

2.       Schválené změny a doplnění těchto obchodních podmínek budou zapracovány do vydání nových, aktualizovaných obchodních podmínek, které dnem vydání ruší platnost předcházejícího znění obchodních podmínek.

3.       V případě, že se jedno či více ustanovení těchto obchodních podmínek ukáže jako neplatné či v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. Poskytovatel i uživatel souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.

4.       Pokud v těchto obchodních podmínkách není stanoveno jinak, předpokládá se, že změny a doplňky těchto obchodních podmínek byly zákazníkovi oznámeny dnem jejich umístění na stránkách www.datrix.cz.

5.       Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2010.

 

 

 

V Praze dne 1.2.2010

 

 

MÉDEA RESEARCH, k.s.

 

 
Registrace zákazníka DATRIXu